Jäsenasiat

 

Varejoen Kyläyhdistys ry on rekisteröity vuonna 2004.

Kyläyhdistyksellä ei ole koskaan ollut rekisteröityjä jäseniä, vaan on oletettu jokaisen kylällä asuvan kuuluvan yhdistykseen.

Suomen tasavallan perustuslain mukaan jokaisella on oikeus liittyä lailliseen yhdistykseen tai olla liittymättä.

Yhdistyslaissa määrätään, että ketään ei ilman suostumustaan saa liittää mihinkään yhdistykseen.

Varejoen Kyläyhdistys on toiminut vuoteen 2013 asti ilman ainoatakaan jäsentä. Korjataksemme asian keräämme nyt jäseneksi haluavia ilmoittamaan tahtonsa.

( seuraavassa vastaus kysymyksiin, miksi pitäis olla jäseniä rekisterissä?

**Ollakseen rekisteröityyhdistys, sillä on oltava jäseniä, ellei ole, niin se on käytännössä rekisteröimätön yhdistys, jossa kaikki päätöksiin myötävaikuttaneet ovat vastuullisia myös taloudellisesti.Vastuu koskee kaikissa päätöksissä mukana olleita. Rekisteröity yhdistys on itse oikeushenkilö lain edessä, eikä sen jäsenet.** )

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Varejoella vakinaisesti tai vapaa-ajan asujana oleva 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta kokouksissa.

Toivottavaa on, että jokainen kylällä asuva 15 vuotta täyttänyt ilmaisee halunsa jäsenyyteen, jotta voimme hoitaa yhteisiä asioitamme tavalla jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin.

Kyläyhdistys ei tarvitse näillä näkymin jäsenmaksua toimintansa rahoitukseen, mutta vuosikokous voi määrätä jäsenyyden ylläpitämiseksi , että jokaisen tulee suorittaa pieni vuotuinen maksu.

 Lisäksi on mahdollista kerätä kannatusjäsenmaksua vuosikokouksen päättämän määrän mukaan. Tällaista kannatusjäsenmaksua sääntöjemme mukaan voi maksaa yksityiset,että yhteisöt. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta kokouksissa.

 


              


               

 

_____________________________________________________________________________________

Varejoen Kyläyhdistys ry :n säännöt ( rekisteröity 7.4.2004)

Luku- ja tulostusversio   PDF

 

 

LIITY JÄSENEKSI


Täytä lomake suoraan tästä

 

Tulostusversio, ellei nettitäyttö käy

___________________________________________________________

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ,yritys tai muu yhteisö.  Esim. entinen varejokinen tms

Jäsenmaksu on vuosikokouksen päättämä vuotuinen €uromäärä, joka voidaan suorittaa vuosittain tai 3 vuoden eränä.

Kannatusjäsenellä ei ole kokouksissa äänioikeutta.

Kannatusjäseneksi liityminen tehdään tästä linkistä asian mukaisella lomakkeella

Täytä lomake tästä

 

PRH:n yhdistyslakimiehen lausunto kylähdistyksen jäsenyysasiaan

Suomen Perustuslaki 2 luku, 13 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan Suomessa vallitsee yhdistymisvapaus: jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Suomessa vallitsee siis yhdistymisvapaus.

Yhdistyslain 12 §:n mukaan "sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi , on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole muuta määrätty. Ketään ei voida vastoin tahtoaan saada liittymään yhdistykseen, vaan yhdistyksen jäseneksi haluavalta vaaditaan nimenomainen ja itse annettu tahdonilmaisu. Jäsenksiliittymistahto voidaan ilmaista suullisesti tai kirjallsesti esim. täyttämällä yhdistyksen jäseneksiliittymiskaavake.

Yhdistyksen puolelta vaaditaan jäsenyyden hyväksyminen. Yhdistyksen jäsenyydestä päättävän elimen, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen, on tehtävä kutakin jäseneksiottamista koskeva ratkaisu erikseen. Kun nämä molemmat, eli jäsenen liittymistahto ja yhdistyksen hallituksen/kokouksen hyväksyminen ovat tapahtuneet, on yhdistyksen jäsenyys syntynyt.

Hyvä kommentaariteos yhdistysoikeudesta on ; Heikki Halila - Lauri Tarasti, Yhdistysoikeus. Teos löytyy myös kirjastoista. Jos Varejoen Kyläyhdistys ry kuuluu jäsenenä johonkin alan kattojärjestöön, saa sieltä myös neuvoja yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa.

ystävällisin terveisin

Päivi Kauranen
lakimies, yhdistys- ja säätiöasiat
puh. 09 - 6939 5824
 Ohessa kysymykseni yhdistysasioista lakimiehelle.Varejoen Kyläyhdistys ry rno. 189.185Toivo Kunnari
Polventie 261
95330
Tervola

varejoki@luukku.com

0400992288